דיגום מים

free best grammar checkerדיגום ובדיקות איכות מים

 

דיגום מים נדרש לבדיקת איכות המים מבחינת איכותם המיקרביאלית והכימיות.
דיגום מים מתבמע ע"י דוגם מוסך שעבר הכשרה מתאימה .
דיגום מים נדרש לאחר פעילות של חיטוי של מערכת מים על מנת לבדוק את איכות מים נקיים לפני הספקתם,

תהליך דיגום מים הינו שלב משמעותי וחשוב לקבלת תוצאות מעבדה מהימנות, אמינות ואיכותיות לבדיקת איכות המים מבחינת איכותם המיקרביאלית והכימיות. אנו בש.ר טכנולוגיות בריאות מים בעלי ניסיון רב בביצוע תהליך הדיגום ובדיקות איכות מים.

ש.ר טכנולוגיות בריאות מים מעניקה שירותי דיגום מים מקצועיים תוך שימוש בציוד אנליטי מתקדם לביצוע התהליך בצורה האופטימאלית. הדיגום מבוצע בהתאם לתקנות משרד הבריאות וע"י דוגמים מקצועיים המוסמכים על ידי המשרד לביצוע העבודה.

את בדיקות המעבדה אנו מבצעים במעבדות משרד הבריאות- המעבדה לבריאות הציבור חיפה ואבו כביר ובמעבדות נוספות המוסמכות לביצוע הבדיקות הרלוונטיות.

ש.ר טכנולוגיות בריאות מים מבצעת דיגום כל סוגי המים

מי שתיה – רמה א' ורמה ב', מי רשת, בריכות ומי נופש, מקוואות, מי ים ונחלים, שפכים וקולחין, מים מושבים, מאגרים, מים רפואיים ומי דיאליזה,ליגיונלה ועוד…

 

 

האם הבדיקות שנעשות בישוב יכולות להיות מספיקות ?
באופן עקרוני כן, אבל מצד שני זיהום יכול להיות מיקומי בתוך הבית שמקורו הוא במאגרים פרטים ומיכלי מים על הגג, במקרה כזה הזיהום לא יופיע בתוצאות הדיגום ברשת העירונית.

 

לפי תוצאות הדיגום מחליטים על השלבים הבאים :
במידה ומתגלים תוצאות חריגות, עורכים בדיקה לאיתור מקור הזיהום ,יש מקרים שידרש בהם שטיפה וניקוי מאגר המים או למיכלים על הגג, שטיפה וחיטוי למערכת המים בבית ו/או שינוי בחיבורים מסוגנים וביטול קווים עיוורים שהמים עומדים בהם.

 

לפי תקנות בריאות העם מים פסולים לשמש כמי-שתיה אם מתקיים בהם אחד מאלה:
▪ בבדיקה מיקרוביאלית התגלו בהם חיידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר מים;
▪ בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים גורם המפורט בטור א בתוספת הראשונה או השביעית, מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב;
▪ בבדיקה כימית נתגלה ריכוז פלואור באזור המפורט בטור א לתוספת השלישית, מעל לריכוז המפורט לצדו בטור ד;
▪ סקר תברואי מצביע, לדעת רשות הבריאות, כי השימוש במים כמי-שתיה עלול לפגוע בבריאות הציבור;
▪ בבדיקה רדיואקטיבית נתגלה כי רמת הקרינה הרדיואקטיבית חורגת מן המפורט בתוספת התשיעית;
▪ רשות בריאות או ספק ראו כי קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או טעמם ומראיהם או בגלל סכנה של זיהומם;
▪ בבדיקה נתגלה כי הם מכילים חומרים רעילים שלא פורטו בתוספת הראשונה או השביעית, בריכוז העלול לסכן את בריאות הציבור.

נוטל דוגמת מי-שתיה לשם עריכת בדיקות כאמור בתקנות אלה חייב להיות בעל הכשרה מתאימה שאושרה לכך בידי רשות בריאות.

 

אנו מוסמכים לבצוע דיגום מים רמה א ורמה ב.