דיגום שפכים

check my paper for plagiarismשפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב אמורים להיות מוסדרים לפי כללי השפכים שנכנסו לתוקפים בסוף 2011.
הכללים קובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.
על סמך כללים אלו קיימת בכל ישוב או תאגיד תוכנית ניטור שפכי תעשייה, שבה נקבע מספר הדגימות שיש לבצע לצורך ניטור מכל מפעל .

אנו מוסמכים ממשרד הבריאות לביצוע דגום מי שפכים.